Súťaž bola ukončená.

Gratulujeme všetkým výhercom.

Súťažný poriadok reklamnej súťaže „Šťastný liter“

Preambula

Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže „Šťastný liter“, aby sa náležite určili podmienky tejto súťaže.

1. Názov súťaže

„Šťastný liter“ (ďalej len ako „súťaž“)

2. Organizátor súťaže

SLOVNAFT, a. s.,
so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31 322 832,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č: 426/ (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „prevádzkovateľ“)..

Súťaž pre SLOVNAFT, a. s., zabezpečuje spoločnosť Wiktor Leo Burnett, s .r. o., so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 31 334 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka. č. 3707/B (ďalej len „spoločnosť WLB“ alebo „sprostredkovateľ“).

3. Účasť v súťaži

Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva organizátorovi súťaže svojou účasťou na súťaži súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže bez výhrad. Na súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (ďalej len „FO“) staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), ktorá splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť FO podieľajúce sa na príprave súťaže, partneri servisných staníc organizátora ani zamestnanci partnerov servisných staníc organizátora súťaže.

4. Trvanie súťaže

 1. Súťaž prebieha na všetkých servisných staniciach organizátora súťaže na území SR od 1. augusta 2018 do 31. augusta 2018 (vrátane).

 2. Registrácia do súťaže je možná v termíne od 26. júla 2018 od 9.00 hod. do 31. augusta 2018 (vrátane).

5. Podmienky zapojenia do súťaže:

 1. Do súťaže sa môže zapojiť FO, ktorá je držiteľom BONUS karty (člen BONUS klubu). V prípade, že FO nie je členom BONUS klubu, musí na čerpacej stanici požiadať o vydanie BONUS karty a potom sa do BONUS klubu zaregistrovať vyplnením:

  • písomnej prihlášky na servisnej stanici a odovzdaním vyplnenej prihlášky personálu servisnej stanice,

  • online registračného formulára na webovom sídle BONUS klubu v sekcii Registrácia.

 2. FO sa zapojí do súťaže registráciou pomocou registračného formulára na internetovej stránke www.stastnyliter.sk v termíne od 1. augusta 2018 do 31. augusta 2018 (vrátane), a to:

  • vyplnením všetkých požadovaných osobných údajov (číslo BONUS karty, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, meno a priezvisko držiteľa BONUS karty, obec),

  • udelením súhlasu s pravidlami súťaže a udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na uvedené účely,

  • kliknutím na validačný odkaz, ktorý jej bude zaslaný systémovým e-mailom na ňou uvedenú e-mailovú adresu v registračnom formulári. V prípade nedoručenia e-mailu s validačným odkazom je potrebné, aby FO bezodkladne oznámila túto skutočnosť na e-mailovú adresu info@stastnyliter.sk s uvedením osobných údajov, ktoré FO použila pri registrácii prostredníctvom stránky www.stastnyliter.sk.

 3. Jedno číslo BONUS karty je možné registrovať do súťaže iba jedenkrát.

 4. Súťaž sa vzťahuje na nákup palív: EVO 95, EVO 100 Plus, EVO Diesel, EVO Diesel Plus, ECO+ AUTOPLYN (ďalej len „palivá“) na ktorejkoľvek servisnej stanici organizátora súťaže na území Slovenskej republiky s použitím BONUS karty počas trvania súťaže. Pred ukončením nákupu palív (pred realizáciou platby) je potrebné obsluhe servisnej stanice organizátora predložiť BONUS kartu. Obsluha servisnej stanice načíta BONUS kartu a zaeviduje použitie BONUS karty pri nákupe palív.

 5. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie spoločnosti a jej produktov prostredníctvom odmenených FO, ktoré sú členmi BONUS klubu a ktoré sa zapoja do súťaže; FO, ktoré sa stanú výhercami, budú prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia zvukových záznamov, obrazovo-zvukových záznamov a fotografií zapojené do propagácie spoločnosti (ďalej aj „účel“). Propagácia spoločnosti bude prebiehať šírením fotografie, zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch organizátora súťaže pod názvom „Šťastný liter“, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na www.slovnaft.sk, www.stastnyliter.sk a www.bonusklub.sk a na sociálnych sieťach organizátora a v internom (časopis Panoráma) a externom periodiku (časopis Fresh) organizátora súťaže. Zapojením do súťaže dáva FO organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov ktoré sa jej týkajú, v súlade s Nariadením1 a so zákonom o ochrane osobných údajov na tento účel. FO má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov2, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov získaných a spracúvaných pred jeho odvolaním. Súťažiaci môže svoj súhlas odvolať zaslaním e-mailu na stastnyliter@slovnaft.sk.

 6. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie do súťaže bude spoločnosť spracúvať počas trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje výhercov bude spoločnosť spracúvať aj na účely vydávania interného a externého periodika podľa bodu 5.5. tohto súťažného poriadku, ktoré majú archívnu hodnotu podľa zákona o archívoch a registratúre.

6. Výhry, žrebovanie a overenie výhercov

Žrebovanie
 1. Žrebovanie bude prebiehať každý deň od 2. augusta 2018 do 1. septembra 2018, a to vždy za predchádzajúci deň prostredníctvom automatizovaného žrebovacieho systému overeného notárom. Takýmto žrebovaním prebehne vyžrebovanie 1 výhercu každý deň + 9 náhradníkov v postupnom poradí.

 2. Do žrebovania je zaradený držiteľ BONUS karty odo dňa registrácie do súťaže na www.stastnyliter.sk, a to vždy za deň, keď realizoval nákup palív s použitím BONUS karty.

 3. Do denného žrebovania vstupuje zoznam držiteľov BONUS kariet, ktorí spĺňajú obe nasledujúce podmienky:

  • zaregistrovali sa do súťaže do 23:59:59 dňa, za ktorý sa realizuje žrebovanie,

  • o nakúpili palivá s BONUS kartou počas dňa, za ktorý sa realizuje žrebovanie.

Výhry
 1. Denná výhra vyžrebovaného nákupu bude 50 € za každý 1 liter palív EVO 95, EVO 100 Plus, EVO Diesel, EVO Diesel Plus, ECO+ AUTOPLYN.

 2. Nákupom sa rozumie suma zakúpených litrov palív EVO 95, EVO 100 Plus, EVO Diesel, EVO Diesel Plus, ECO+ AUTOPLYN na jeden pokladničný blok, pri ktorom bola použitá BONUS karta registrovaná do súťaže.

 3. Výhra sa vypočíta ako suma litrov nakúpených palív zaokrúhlená na dve desatinné miesta z vyžrebovaného nákupu násobená hodnotou vyššie uvedenej výhry, pričom maximálna suma nákupu palív, ktorá sa započítava, predstavuje 40 litrov paliva pri jednom nákupe. Celková hodnota výhry bude zaokrúhlená na celé číslo smerom nahor, maximálne však 2 000 €.

 4. Výhercom sa stáva vyžrebovaný držiteľ BONUS karty, t. j. FO, na ktorú je registrovaná BONUS karta v rámci zákazníckeho programu BONUS klub.

 5. Oznámenie výhercov bude prebiehať prostredníctvom zverejnenia, a to v deň žrebovania:

  • na internetovej stránke www.stastnyliter.sk,

  • prostredníctvom oznamu vysielaného v rádiu Expres spravidla v čase medzi 15.00 a 17.00 hod.

 6. Zverejnená informácia o výhercoch bude obsahovať: krstné meno držiteľa BONUS karty a prvé písmeno priezviska držiteľa BONUS karty, ktoré uviedol pri registrácii do súťaže na www.stastnyliter.sk, počet natankovaných litrov, druh natankovaného paliva, hodnotu výhry, miesto a čas tankovania. Zároveň bude výherca kontaktovaný telefonicky s cieľom nahratia rozhovoru do oznamu vysielaného v rádiu Expres, na čo dáva zapojením do súťaže súhlas podľa bodu 5.5. súťažného poriadku. Ak nebude možné zákazníka v prípade telefonického kontaktovania zastihnúť alebo nebude možné zrealizovať nahrávku rozhovoru do oznamu vysielaného v rádiu Expres, budú oznámené vyššie uvedené údaje o výhercovi formou čítaného oznamu.

Overenie výhercov
 1. Po vyžrebovaní výhercu bude prebiehať kontaktovanie výhercu telefonicky a e-mailom na kontaktné údaje uvedené v registračnom formulári do súťaže na www.stastnyliter.sk. Kontaktovanie a overovanie výhercov bude zabezpečovať spoločnosť WLB, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od vyžrebovania výhercu s výnimkou prípadov, ak ešte nebola spracovaná prihláška výhercu do BONUS klubu.

 2. Výherca bude kontaktovaný telefonicky na mobilné číslo uvedené v registračnom formulári súťaže. E-mailom mu bude zaslané oznámenie o výhre a protokol o výhre s cieľom doplnenia a overenia osobných údajov, ktoré sú vedené k BONUS karte v systéme na správu členov BONUS klubu, a to vyplnením:

  • mena a priezviska držiteľa vyžrebovanej BONUS karty,

  • dátumu narodenia držiteľa vyžrebovanej BONUS karty.

 3. Okrem osobných údajov musí výherca na overenie poskytnúť:

  • ďalšie kontaktné údaje (adresu, mobilný telefón),

  • číslo bankového účtu (bankový účet vedený v SEPA zóne3).

 4. Výherca musí odoslať odpoveď na e-mail, ktorým prijal oznámenie o výhre, najneskôr v termíne do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania e-mailu o oznámení výhry. Zaslaním e-mailu vyjadruje súhlas s výhrou a s poskytnutím údajov na účely definované v pravidlách súťaže.

 5. Overenie výhercu bude prebiehať zo strany organizátora prostredníctvom spoločnosti WLB, ktorá zabezpečuje súťaž, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní, a to porovnaním údajov, ktoré sú evidované k BONUS karte v systéme na správu členov BONUS klubu, t. j. porovnaním údajov, ktoré FO vyplnila pri registrácii do BONUS klubu, s údajmi, ktoré zaslal výherca e-mailom.

 6. Vyžrebovaný výherca stráca nárok na výhru, ak:

  • neodošle požadované údaje do stanoveného termínu 14 kalendárnych dní odo dňa zaslania e-mailu o oznámení výhry alebo

  • zašle nekompletne vyplnené údaje, alebo

  • vyplnené údaje v protokole o výhre, ktoré doplnil výherca, t. j. meno a priezvisko držiteľa vyžrebovanej BONUS karty (s výnimkou zmeny priezviska pri sobáši), dátum narodenia držiteľa vyžrebovanej BONUS karty, sa nebudú zhodovať s týmito údajmi evidovanými v systéme na správu členov BONUS klubu, alebo

  • sa pri overovaní zistí, že výherca patrí do skupiny osôb, ktoré sa nemôžu zúčastniť na súťaži.

 7. Výherca bude informovaný e-mailom do 3 kalendárnych dní od prijatia vyplneného protokolu o výhre a výsledku overenia.

 8. V prípade, že výherca stratí nárok na výhru alebo ju odmietne, výhercom sa stáva prvý v poradí vyžrebovaný náhradník za daný deň žrebovania, ktorý bude kontaktovaný e-mailom a bude sa na neho vzťahovať vyššie opísaný spôsob overenia výhercu. Týmto spôsobom sa bude postupovať aj v prípade neoverenia prvého náhradníka s ďalšími náhradníkmi podľa vyžrebovaného poradia. Vyžrebovaný náhradník bude po úspešnom overení zverejnený v zozname výhercov na www.stastnyliter.sk.

 9. Ak bude vyžrebovaný výherca, ktorého BONUS karta nemá v systéme na správu členov BONUS klubu evidované údaje o členovi, t. j. do času kontaktovania výhercu nebola spracovaná prihláška do BONUS klubu, výherca musí na požiadanie e-mailom zaslaným spoločnosťou WLB opätovne vyplniť elektronickú prihlášku do BONUS klubu prostredníctvom internetovej stránky www.bonusklub.sk, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa zaslania e-mailu na adresu uvedenú v registrácii do súťaže s požiadavkou na vyplnenie elektronickej prihlášky do BONUS klubu. Po vyplnení elektronickej prihlášky do BONUS klubu bude výherca kontaktovaný e-mailom s cieľom overenia výhercu spôsobom opísaným vyššie v týchto pravidlách. V prípade, že prihlášku výherca nedoplní do BONUS klubu aj elektronicky, overenie jeho členstva v BONUS klube bude možné spracovať až po spracovaní jeho písomnej prihlášky, čo môže trvať až 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania prihlášky na servisnej stanici organizátora.

 10. Vyplatenie výhry výhercovi prebehne formou prevodu na bankový účet, ktorý výherca uviedol v protokole o výhre, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zaslania protokolu o potvrdení výhry.

 11. Výhry do súťaže poskytla spoločnosť SLOVNAFT, a. s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 426/B.

 12. Výhry z tejto reklamnej súťaže v hodnote nad 350 eur podliehajú dani z príjmov, ktorá je v tomto prípade vyberaná zrážkou pri vyplácaní výhry, t. j. výherca získa sumu podliehajúcu dani z príjmov zníženú o 19 % daň z príjmu.

 13. Výhru je možné vyplatiť iba prevodom na bankový účet, ktorý poskytne výherca.

7. Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, zmeniť jej pravidlá, súťažný poriadok alebo podmienky súťaže.

 2. Ustanovenia tohto súťažného poriadku, samotný priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia ust. § 845 a nasl. Občianskeho zákonníka.

8. Zodpovedná osoba

 1. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a so zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť:

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: Entry Net, s.r.o.
E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk
Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

9. Vaše práva podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať nás o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, že osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že vaše osobné údaje už nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa svojho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sa vaše osobné údaje spracúvajú, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/32 31 32 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

8. Zásady používania súborov cookie

Informácie poskytnuté dotknutej osobe

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala do súťaže „Šťastný liter“.

Prevádzkovateľ: SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 812 24 Bratislava, IČO: 31 322 832, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 426/

Sprostredkovateľ: Wiktor Leo Burnett, s. r. o., Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 31 334 938, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3707/B

Sprostredkovateľ: EXPRES MEDIA, k. s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, v zastúpení: D.EXPRES, k. s., komplementár, D.EXPRES Management, spol. s. r.o., štatutárny orgán komplementára, Ivan Antala, konateľ, IČO: 35 792 094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1353/B

Osobné údaje budú poskytnuté aj spoločnostiam (ďalej len „subdodávateľ“) spolupracujúcim na organizácii a vyhodnotení súťaže:

Subdodávateľ: DigitalOcean, LLC, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013

Subdodávateľ: SendinBlue, registered under number 498 019 298, 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris

A ďalší subdodávatelia, ktorí participujú na súťaži na základe živnostenského oprávnenia v oblasti developmentu a riadenia online projektov.

Účel spracúvania osobných údajov

Propagácia spoločnosti a jej produktov prostredníctvom odmenených FO, ktoré sú členmi BONUS klubu a ktoré sa zapoja do súťaže; FO, ktoré sa stanú výhercami, budú prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia zvukových záznamov, obrazovo-zvukových záznamov a fotografií zapojené do propagácie spoločnosti (ďalej aj „účel“). Propagácia spoločnosti bude prebiehať šírením fotografie, zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch organizátora súťaže pod názvom „Šťastný liter“, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na www.slovnaft.sk, www.stastnyliter.sk a www.bonusklub.sk a v internom (časopis Panoráma) a externom periodiku (časopis Fresh) organizátora súťaže.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva so súhlasom dotknutej osoby, ktorý je poskytnutý okamihom zaslania registrácie do súťaže.

Osobné údaje výhercu súťaže sa zverejňujú, a to najmä na www.slovnaft.sk, www.facebook.com/MySlovnaft v internom periodiku Panoráma, v externom periodiku Fresh.

Osobné údaje sa poskytujú sprostredkovateľom.

V Bratislave 26. 7. 2018

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3 Krajiny SEPA zóny tvoria krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako.

1
2
3

Registrácia do súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť len držiteľ BONUS karty.
Prosím, zadajte číslo svojej BONUS karty:

Táto BONUS karta už bola zaregistrovaná do súťaže Šťastný liter. Každé vaše tankovanie uskutočnené v mesiaci august bude automaticky zaradené do žrebovania. V prípade výhry vás budeme kontaktovať telefonicky.

Ak ste túto registráciu nevykonali vy a ste držiteľom BONUS karty, prosím, napíšte na bonusklub@slovnaft.sk

Neplatné číslo BONUS karty: Prosím, uistite sa, že ste číslo zadali správne.

Dosiahli ste limit neúspešných pokusov. Prosím, skúste to znova o 5 minút.

Prosím, dokončite registráciu a vyplňte
nasledujúce údaje.

V prípade výhry vás budeme kontaktovať na uvedenom tel. čísle a prostredníctvom e-mailu.

E-mailová adresa:
Telefónne číslo:
Obec:
Meno držiteľa BONUS karty:
Priezvisko držiteľa BONUS karty:

Dokončenie registrácie

Ďakujeme. Na úspešné dokončenie registrácie bol na váš e-mail zaslaný overovací odkaz. Doručenie e-mailu môže trvať aj 15 minút. Ak e-mail neprichádza, odporúčame skontrolovať aj zložku SPAM.

Overenie je podmienkou na zaradenie do súťaže.

Zavrieť